Ditt ansvar som fastighetsägare 


Återkommande underhåll

Häckar och buskage

Som fastighetsägare ska du tänka på att olämpligt placerade träd och buskar som blivit för stora kan skymma sikten och bli allvarliga olycksrisker i trafiken. Några enkla åtgärder kan rädda liv och skapa en tryggare trafikmiljö.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Träd, buskar eller häckar får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte hänga ner så att sikten skyms. Över gångbana krävs fri höjd om minst 2,5 meter, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns